ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Společnost LUXURY REALITY s.r.o., se sídlem Michelská 403/13, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 04002270, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp.zn. C 240492 (dále také „My“), jako správce osobních údajů, Vás jako klienta uživatele webových stránek www.luxurycz.cz , jako naše potenciální zákazníky a jako naše zákazníky, informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů, jejich zpracování a zásadách ochrany soukromí.

Dále se v textu dozvíte či informujete zejména:
1. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
2. Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese info@luxurycz.cz

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DĚTÍ

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 15 let. Osobní údaje dětí mladších 15 let nezpracováváme. Jedinou přípustnou výjimkou mohou být údaje dítěte mladšího 15 let, které je nebo se stává vlastníkem nemovité věci zprostředkování, které jsme přijali do naší nabídky.

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud nás kontaktujete nebo budete kontaktovat prostřednictvím webových stránek www.luxurycz.cz , nebo pokud se stáváte naším klientem či obchodním partnerem, můžete být požádáni o vyplnění (sdělení) určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti z důvodu identifikace či snadnější komunikace.

Těmito údaji mohou být zejména:
a) Vaše jméno a příjmení,
b) obchodní firma,
c) adresa nebo sídlo společnosti,
d) datum narození, identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
e) telefonní číslo nebo
f) e-mailová adresa

O obdobné údaje budete požádáni i pokud s námi vejdete v kontakt jinou formou než prostřednictvím výše uvedených webových stránek např. prostřednictvím emailové komunikace či přes naše sociální sítě. Současně Vás informujeme, že na našem webu www.luxurycz.cz používáme tzv. soubory cookies. O použití souborů cookies se více dozvíte přímo na našem webu.

Pokud mezi námi dojde k uzavření smluvního vztahu, můžete být požádáni o poskytnutí dalších údajů, tak aby mohlo dojít k plnění námi uzavřené smlouvy.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Údaje, které nám poskytujete nebo poskytnete, používáme ke komunikaci s Vámi a abychom mohli dostát svých závazků vyplývajících z naší činnosti či smluvní dokumentace s Vámi či našimi obchodními partnery. Veškeré osobní údaje jsou a budou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené formě. Jedná se o nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Vaše jméno, příjmení, titul a e-mailovou adresu můžeme vedle toho (i pokud mezi námi nedojde k uzavření písemné smlouvy) využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení či nabídky, tj. abychom Vás informovali o novinkách, nabídkách, službách či sdíleli informace, které by Vás mohli zajímat či mohli přinést přímo Vám užitek. K takovému nakládání s Vašimi osobními údaji není nutný Váš souhlas. 

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy. Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout (tzv. vznést proti němu námitku) a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Můžete také požádat o smazání Vašich osobních údajů a to bez udání důvodu. V tomto smyslu nás můžete kontaktovat na info@luxurycz.cz

KDO MÁ K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM PŘÍSTUP

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům či obchodním partnerům, aby pro nás provedli jejich zpracování a dosáhli tak servisu, který pro Vás zprostředkováváme.

  • Osobní údaje mohou být předány těmto subjektům:
  • externí účetní či daňové firmě;
  • externí advokátní kanceláři, případně notáři; 
  • spolupracujícím realitním makléřům v rámci naší sítě či partnerským realitním makléřům;
  • finančnímu úřadu při vyřizování Vašich daňových přiznání v souvislosti s koupí nemovitých věcí (na základě Vašeho zmocnění)
  • katastrálnímu úřadu (v souvislosti s převodem vlastnického práva k nemovitým věcem (pokud to bude obsahem námi uzavřené smlouvy)
  • příp. dalším subjektům v souladu s charakterem a rozsahem námi uzavřené smlouvy,
  • zpracovatelům, kteří poskytují Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery;
  • orgánům státní zprávy při kontrolách a plnění jiných našich zákonných povinností.

Informujeme Vás, že naše společnost spolupracuje s realitními makléři i na základě tzv. subfranšízové či franšízové smlouvy. Znamená to, že tito makléři podnikají pod označením naší společnosti, používají náš informační systém, využívají naše know-how, avšak jedná se o samostatné podnikatele, kteří podnikají na vlastní odpovědnost. I těmto subjektům předáváme Vaše osobní údaje, pokud je to s ohledem na vyřízení Vašich požadavků či plnění našich povinností se smlouvy, které byla mezi námi uzavřena, vhodné nebo potřebné. 

Zajišťujeme, aby zpracování osobních údajů zpracovateli, kterým Vaše údaje předáváme ke zpracování probíhalo v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

Obvyklou dobou pro zpracovávání Vašich osobních údajů je doba 10 let, přičemž po tuto dobu zpracováváme veškeré Vaše osobní údaje, i ty, k jejichž zpracování jste nám dali souhlas, pokud nebylo v konkrétní případě sděleno jinak, nebyl souhlas udělen na jinou dobu nebo dříve než před uplynutím této doby neodpadl důvod zpracování osobních údajů. Vždy pečlivě zvažujeme, zda důvod pro zpracování osobních údajů i nadále trvá.

VAŠE PRÁVA PLYNOUCÍ ZE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
a) právo na přístup k osobním údajům;
b) právo na opravu či doplnění;
c) právo na výmaz („právo být zapomenut“);
d) právo na omezení zpracování údajů;
e) právo vznést námitku proti zpracování;
f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit na info@luxurycz.cz

Případnou stížnost či podnět můžete podat u dozorového úřadu www.uoou.cz

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu či doplnění znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud
a) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
b) zpracování je protiprávní,
c) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo
d) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů společnosti LUXURY REALITY s.r.o. jsou účinné a platné od 1.5.2023 až do doby jejich změn.

Těšíme se na spolupráci s Vámi!